ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТИ

Фейсбук Кампания - игра: „Да започнем на зелено с доверен партньор”

 

Период на провеждане на промоционалната Кампания - игра:

01.04.2017 г.- 30.04.2017 г., включително

Участващи продукти в Кампанията: не е приложимо

Участващи търговци в Кампанията: не е приложимо

Териториално покритие на Кампанията: Република България

Организатор на Кампанията - игра: „Ти Би Ай Банк“ ЕАД и Дигитална агенция „Уебниме“

ЧЛЕН 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

Организаторите на Фейсбук Кампания - игра „ДА ЗАПОЧНЕМ НА ЗЕЛЕНО С ДОВЕРЕН ПАРТНЬОР” (по-нататък наричана „Кампанията” или „Играта“) са „Ти Би Ай Банк“ ЕАД и дигитална агенция „Уебниме“. Кампанията се извършва за и от името на „Ти Би Ай Банк“ ЕАД в съответствие със следните Правила и регламенти (наричани по-нататък „Правила и регламенти”), които са задължителни за всички участници.

ЧЛЕН 2. МЯСТО И ВРЕМЕ НА КАМПАНИЯТА

Периодът, в който може да участвате в Kампанията е 01.04.2017 г. - 30.04.2017 г., включително („Период на промоцията”). Кампания се организира и ще се проведе на фейсбук  страницата на „Ти Би Ай Банк“ ЕАД – „TBI Bank”.

ЧЛЕН 3. УСЛОВИЯ, МЕХАНИЗЪМ  И ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В Кампанията могат да вземат участие всички пълнолетни физически лица, които са изпълнили долуописаните условия с изключение на служители на „Ти Би Ай Банк“  ЕАД, както и членове на техните семейства:

Участието  в Кампанията става автоматично с изпълнението на условията описани в Правила и Регламенти.

Наградите се разпределят при следните условия:

1) Двадесет (20) еко чаши: Всеки, отговарящ на условията за участие в Кампанията – игра, участва в томбола за 20 броя еко чаши.

2) Един (1) велосипед: Всеки, отговарящ на условията за участие в Кампанията – игра, участва в томбола за 1 велосипед.

Всеки участник има право да участва в Играта само веднъж.

С включването си в настоящата Кампания, участниците дават своето съгласие да бъдат фотографирани, показвани и обявявани в публичното пространство, в електронни и печатни медии, на сайта на Банката www.tbibank.bg и на фейсбук страницата, като спечелили награда от Играта.

ЧЛЕН 4. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ И НАГРАДИТЕ

Наградите по чл. 3, т.1 и т.2 се раздават на томболен принцип. Томболата за разпределяне на наградите се тегли в периода между 01.05.2017 г. – 05.05.2017 г.  включително.  С теглене на жребий се определят 21 (двадесет и един) печеливши участници.

ЧЛЕН 5. НАГРАДИТЕ НА КАМПАНИЯТА И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

В настоящата Кампания ще бъдат раздадени:

В периода между 01.05.2017 г. – 05.05.2017 г. организаторите на Кампанията ще се свържат с победителите за уточнение на детайлите по изпращането на наградите. Имената им ще бъдат публикувани на фейсбук страницата на „Ти Би Ай Банк“ ЕАД – „TBI Bank”. В случай, че спечелилият от тегленето на томоболота не може да бъде открит на посочените от него контактни данни или не се яви, за да получи наградата си в срок до 30 дни след обявяване на печелившите, губи правото си да получи наградата.

ЧЛЕН 6. ГРЕШКИ, НЕТОЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Организаторите на настоящата Кампания „Ти Би Ай Банк“ ЕАД и рекламна агенция „Кропс“ не носят отговорност за информацията, която не отговаря на условията и указанията за защита на личните данни.

Възможни са технически грешки при отпечатване на част от рекламните материали. Валидни са настоящите Правила и регламенти.

ЧЛЕН 7. ОТГОВОРНОСТ

Организаторите на Кампанията ще връчат наградите на победителите съгласно описаната процедура в текущите Правила и регламенти.

Организаторите се задължават относно събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните данни на участниците в промоцията  да спазват разпоредбите на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му, в това число да използва личните данни на потребителите само за провеждането на играта по тези правила и да не предоставя същите на трети лица. Участниците дават съгласието си, в случай че бъдат обявени за победители, техните имена и местожителство да бъдат публично съобщени, като администраторът не им дължи никакво допълнително възнаграждение, свързано с този факт.

ЧЛЕН 8. ДАНЪЦИ

Организаторите нямат задължение да удържат авансово Данък общ доход върху стойността на наградата, съгласно действащото законодателство - чл.35, т.2 от ЗДДФЛ, това е задължение на физическото лице.

ЧЛЕН 9. СПОРОВЕ

В случай на потенциален конфликт между организаторите и участниците в Кампанията, конфликтът се разрешава по взаимно съгласие. Ако това не е възможно, участващите страни предоставят конфликта за разрешение пред компетентния български съд.

ЧЛЕН 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

Организаторите запазват правото си да прекратят промоционалната Кампания по всяко време, но само след като уведоми обществеността относно невъзможността за продължаване на Кампанията поради обективни причини, независещи от желанието на организатора и извън неговия контрол.